Svenska Räddningsdrönare

SRD använder ArcGIS för att rädda liv

Svenska Räddningsdrönare (SRD) har implementerat flera av Esris produkter i sin insatsmetodik. SRD fokuserar på eftersökning av försvunna personer och djur samt skogsbrandspaning. Med hjälp av olika produkter från ArcGIS-plattformen kan SRD hålla en hög kvalitet vad gäller digital insatsledning. Det betyder att man samlar nödvändig kartinformation och flygdata samt levererar gemensam lägesbild under hela insatsen till samtliga inblandade. Tack vare ArcGIS kan SRD fatta bättre beslut och få effektivare resursanvändning i sina sökinsatser, vilket bidrar till att rädda liv.

Sökinsats med drönare

Varje år anmäls cirka 25 000 personer försvunna i Sverige. Polisen löser cirka 20 000 av dessa ärenden under de första timmarna. Cirka 6 000 fall blir högprioriterade då risk för liv eller hälsa föreligger. I närmare 400 av dessa ärenden har Polisen utlyst räddningsinsatser under Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Då kan man kalla in hjälp från Försvarsmakten, Hemvärnet eller andra myndigheter. I många av dessa fall deltar frivilligorganisationer som t ex Missing People Sweden och Svenska Räddningsdrönare.

SRD består av närmare 1500 UAS-piloter (Unmanned Aircraft System). Alla deltagande piloter är registrerade som operatörer hos Transportstyrelsen. SRD har tillgång till drygt 1680 luftburna drönare, alla utrustade med videokamera, vissa även med värmekamera. Man har även ett 15-tal undervattensdrönare.

Drönare används vid sökinsats

Insatsmetodik och hur UAS med rätt GIS-stöd effektiviserar sökinsatserna

En typisk sökinsats för SRD följer en metodik som huvudsakligen består av fyra steg: 

1. Larm

När en anmälan om en försvunnen person tagits emot hos polisen görs direkt en bedömning om den försvunna personen svävar i livsfara eller löper allvarlig hälsorisk. Missing People meddelar SRD vilka områden som är intressanta att söka av med UAS. I vissa fall får SRD även den informationen direkt från Polisen. Denna information tar SRD med sig in i nästa fas, insatsplaneringen, där man i detalj skapar förutsättningarna för ett bra sök.

Larmcentral

2. Insatsplanering

Det viktigt att kunna snabbt mobilisera resurser, såsom att veta var tillgängliga UAS-piloter befinner sig, vilken utrustning som finns var, få tillgång till kartor med mera. Sedan våren 2020 använder SRD Esris produkter, som är betydligt mer avancerade och dessutom lätta att använda, vilket effektiviserar arbete som sker under stor tidspress. SRD använder under hjälpinsatserna ArcGIS Online och ArcGIS Hub Premium samt ett antal programvaror och appar som är integrerade med ArcGIS, t ex ArcGIS Pro, AppStudio, Dashboards, Web AppBuilder, Field Maps, Survey123, med flera. Det finns mycket information som en UAS-pilot behöver före flygning. SRD samlar därför mycket information i en kartbild, vilket man kan göra med ArcGIS. På kartan samlar SRD olika lager av kartinformation såsom:

  • Sökområden i olika status: Pågående, Planerat, Avslutat etc.
  • Flygförbud eller restriktioner i området, t ex helikopterplattor, flygtrafikzon etc 
  • Skyddade naturområden där drönare inte är tillåtna 
SRD insatsplanering

3. Insatsflygning

Piloterna använder kartan för att planera UAS-flygningen. De kan välja att se kartlager eller satellitlager i ArcGIS Online, samt operativt planera flygrutter och förflyttningar av sig själva och sina UAS för att täcka av sina tilldelade sektorer. Data såsom flygrutter och utförda flygspår från själva insatsflygningen läser SRD sedan direkt in i ArcGIS Online från ett externt Flight Data Management-system. I ArcGIS kan man därmed åstadkomma en gemensam lägesbild för alla inblandade.

Insatsflygning

4. Rapportering

Det är många olika sökresurser involverade i räddningsinsatser. Det kan vara hundratals personer inblandade, då är det oerhört viktigt för SRD att kunna rapportera till Polisen och Missing People var man redan sökt. Utan ett geografiskt informationssystem (GIS) kan man inte hålla koll på detta och kommunicera effektivt. SRD använder ArcGIS Hub Premium, en slags sambandscentral via en webbapplikation som uppdateras löpande. Detta ger alla inblandade med accessrättigheter en överblick av status och är ett effektivt sätt att kommunicera resultat och koordinera fortsatta sökinsatser. 

När SRD:s piloter har flugit klart lagras UAS-data automatiskt och flygloggarna importeras sedan och visas på kartan i ArcGIS Online. Detta utgör viktigt bildmaterial för analys av insatsteamet för att kunna bedöma fortsatta sökinsatser. Dessa flygloggar skickas sedan till Missing People. Missing Peoples insatsledare har även möjlighet att direkt få tillgång till den aktuella sökinsatsen via ArcGIS Hub. Där kan de löpande se hur de olika sektorerna ändrar färg på kartan allteftersom de söks av. Tack vare ArcGIS Dashboards kan alla deltagare i insatsen få en gemensam nulägesbild, vilket effektiviserar sökinsatserna och ökar chanserna att hitta den saknade vid liv.

Rapport för sökinsats med drönare

Resultat

Användningen av ArcGIS Online har effektiviserat sökinsatserna för SRD på flera sätt:

  • Man kan säkerställa att man söker av sektorer effektivt och på korrekt sätt
  • Tillgång till flygloggen direkt i kartmaterialet säkerställer att man inte missar en sektor
  • Säkerhetsaspekt – man vet var piloterna befinner sig
  • Transparent sökning – alla lager och flygspår finns tillgängliga och skapar en gemensam lägesbild

”ArcGIS Online är funktionalitetsmässigt ett avancerat system, men samtidigt lättanvänt och flexibelt – det funkar för alla piloter och inblandade. Vi kan få in mycket information på ett väldigt snabbt sätt, vilket är oerhört värdefullt vid räddningsinsatser”, säger Richard Österlindh, GIS-ansvarig SRD.

Karta för sökinsats

Läs hela artikeln

Hur Svenska Räddningsdrönare använder ArcGIS för att snabbare rädda liv

Ladda ner pdf

Det lönar sig att ha koll på läget

Läs hur i eBoken

Ladda ner eBok