Vattenfall Services

Strategiskt arbete med GIS-plattorm ger resultat

Vattenfall Services bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för näringsliv och offentlig sektor. I många delar av bolagets verksamhet är tillgången till geografisk information en viktig resurs och kartor ett centralt arbetsverktyg. Ett strategiskt och målmedvetet arbete för att dra nytta av GIS (geografiska informationssystem) i digitaliseringen och effektiviseringen av sina arbetsflöden är därför en verklig framgångsfaktor. Bolaget har därför skapat och implementerat en GIS-strategi som förverkligas i form av en bolagsgemensam GIS-plattform.

Läs intervju i sin helhet
Elnät en sommardag

Drar nytta av potentialen i ett modernt GIS

Initiativet tar sin början i en ”systemsoppa” av spridda GIS-applikationer och verksamhetslösningar, och GIS-ingenjörer som jobbade med att skapa pdf- och papperskartor på beställning. Organisationen saknade kort sagt en helhetssyn och samordning kring frågor om geografiska data och information. GIS-samordnaren påbörjade därför ett metodiskt arbete för att få upp frågan på bordet. Startskottet blev en inventering av hur verksamheten använde GIS. Genomlysningen visade att organisationen inte drog nytta av potentialen i ett modernt GIS. Därför startades ett projekt för att ta fram en GIS-strategi för Vattenfall Services. En strategi som sätter ramarna för hur organisationen ska hämta in, hantera, förvalta och inte minst omsätta geografiska data och information till verksamhetsnytta.

Medarbetare använder kartapplikationer

Fokus på att effektivisera och kvalitetssäkra

GIS-strategin pekar inte ut teknik som ska implementeras. Den bygger istället på business case med fokus på verksamhets- och affärsnytta. Genom att skapa användarstorys för relevanta användargrupper har strategiprojektet kunnat påvisa ineffektivitet och risker med gamla arbetssätt. Ett värdefullt underlag för att kunna identifiera och prioritera möjligheter till förbättring. Strategins intentioner har kommit till konkret användning i form av en bolagsgemensam GIS-plattform. En plattform som skapar förutsättningar för ett obrutet informations- och dataflöde i hela arbetsprocesser. Genom att arbeta bort manuell handpåläggning minimeras moment där information kan feltolkas och dataförlust kan dessutom undvikas.

Samarbete kring karta

Nytt sätt att jobba med GIS

ArcGIS Enterprise är navet i den GIS-plattform Vattenfall Services har sjösatt. Förutom att möta de tekniska och säkerhetsmässiga kraven ger ArcGIS den skalbarhet och flexibilitet GIS-strategin förutsätter. I praktiken har det alltså möjliggjort en arbetsyta för gemensamma data, med en enhetlig struktur och behörighetshantering, på ett enda ställe. Bolaget har på så sätt fått ett verksamhetsstöd i form av konfigurerbara webb- och fältappar som möter verksamhetens behov av kartor och geografisk information. Plattformen innehåller dessutom programvaror för tyngre analyser. Som ett resultat av detta strategiska arbete är numer GIS-teamet ett verksamhetsutvecklande stöd för resten av organisationen. 

Samtal kring konferensbord

Läs mer

Få ut mer av GIS när teknik och värde möts

I mötet mellan teknik och värde. Det är där framgångsrika IT-projekt realiseras. En sanning som självklart i allra högsta grad är giltig även när det gäller geografisk IT och GIS. Oavsett om du ska migrera till ArcGIS Pro, bredda användningen av ArcGIS appar till nya användargrupper och fler arbetsflöden, modernisera organisationens hela GIS-infrastruktur eller kanske implementera en helt ny GIS-miljö finns därför mycket att vinna på att göra det med fokus på verksamhets- och affärsnytta.

Öppna blogginlägg