En plattform för hållbar utveckling


Mötet mellan hållbarhet och digitalisering har verkligen potential att driva utveckling. Ett komplett GIS (geografiska informationssystem) bidrar genom att ge din organisation en uppsättning verktyg som gör den rustad att planera, genomföra, följa upp och samverka kring alla typer av hållbarhetsarbete. Förmågan att fatta välgrundade beslut vässas avsevärt, vilket gör att förutsättningarna att nå uppsatta mål förbättras . Visuella verktyg för att mäta och följa framsteg ger nya möjligheter, liksom gränssnitten för att dela information med både interna och externa intressenter.

Planera med precision

Smarta kartor sammanlänkar och visualiserar de mest komplexa datamängder om alla aspekter av resursutnyttjande. Oanade och nya mönster tydliggörs och blir underlag för beslut som optimerar hållbar utveckling.

Visualisering för att planera hållbar utveckling

Analysera och följ upp

Analys och uppföljning är en viktig aspekt av hållbar utveckling. Geografiska analyser tar både explorativa och prediktiva analyser till nya nivåer. Dashboards med en kompetent kartkomponent ger dessutom nya möjligheter att följa status, viktiga indikatorer och KPI:er.

Dashboard för hållbar utveckling

Se in i framtiden

Dra nytta av en ny typ av verktyg för analys och visualisering av data. Oanade mönster och samband mejslas fram ur stora datamängder från olika källor. Möjligheten att utforska eller jämföra historiska och framtida scenarion bäddar för väl underbyggda prognoser och hållbar utveckling.

Prognos för hållbarhet

Stärk samverkan och kommunikation

Ett komplett GIS ger tillgång till ett gemensamt gränssnitt för data och information. Ta hävstång på möjligheten att via situations- och behovsanpassade appar tillgängliggöra kraftfulla visualiseringar interaktiva kartor och tillförlitliga data.

Kommunicera hållbarhet

Kundcase

Datadrivna kartor tydliggör klimatriskområden

Att göra innehållet i en tung rapport lättillgängligt är en utmaning. Det tog Statens geotekniska institut (SGI) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fasta på redan i planeringsstadiet av det gemensamma regeringsuppdraget att identifiera riskområden för ras, skred, erosion och översvämning i Sverige. 

Riskområden riskrelaterat visualiserat på karta