Hållbarhet

Insikter för hållbar utveckling med stöd av geografisk intelligens

En plattform för hållbar utveckling

Mötet mellan hållbarhet och digitalisering har verkligen potential att driva utveckling. Ett komplett GIS (geografiska informationssystem) bidrar genom att ge din organisation en uppsättning verktyg som gör den rustad att planera, genomföra, följa upp och samverka kring alla typer av hållbarhetsarbete. Baserat på fakta snarare än magkänsla. Oavsett om det handlar om ekologisk, ekonomisk eller social hållbarhet.

Så funkar det

En GIS-plattform och datadrivna kartor vässar kort sagt förmågan att fatta välgrundade beslut avsevärt, vilket i sin tur gör att förutsättningarna för långsiktig hållbarhet optimeras. Visuella vyer och gränssnitt gör att du kan dra nytta av relevanta data för att upptäcka och värdera risker och möjligheter, men även följa upp status och framsteg. Kartorna är dessutom ett utmärkt användargränssnitt för att dela information med både interna och externa intressenter. Med exempelvis hållbar förvaltning av verksamhetens tillgångar eller spårbarhet i supply chain som resultat.

Planera med precision

Smarta kartor sammanlänkar och visualiserar de mest komplexa datamängder om alla aspekter av resursutnyttjande. Oanade och nya mönster tydliggörs och blir underlag för beslut som optimerar hållbar utveckling.

Visualisering för att planera hållbar utveckling

Analysera och följ upp

Analys och uppföljning är en viktig aspekt av hållbar utveckling. Geografiska analyser tar både explorativa och prediktiva analyser till nya nivåer. Dashboards med en kompetent kartkomponent ger dessutom nya möjligheter att följa status, viktiga indikatorer och KPI:er.

Om geografisk analys
Dashboard för hållbar utveckling

Se in i framtiden

Dra nytta av en ny typ av verktyg för analys och visualisering av data. Oanade mönster och samband mejslas fram ur stora datamängder från olika källor. Möjligheten att utforska eller jämföra historiska och framtida scenarion bäddar för väl underbyggda prognoser och hållbar utveckling.

Prognos för hållbarhet

Stärk samverkan och kommunikation

Ett komplett GIS ger tillgång till ett gemensamt gränssnitt för data och information. Ta hävstång på möjligheten att via situations- och behovsanpassade appar tillgängliggöra kraftfulla visualiseringar, interaktiva kartor och tillförlitliga data.

Appar för alla behov
Kommunicera hållbarhet

Kundcase

Datadrivna kartor tydliggör klimatriskområden

Att göra innehållet i en tung rapport lättillgängligt är en utmaning. Det tog Statens geotekniska institut (SGI) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fasta på redan i planeringsstadiet av det gemensamma regeringsuppdraget att identifiera riskområden för ras, skred, erosion och översvämning i Sverige. 

Om kartvisningstjänsten
Riskområden riskrelaterat visualiserat på karta

Guide

Vägen till en långsiktigt hållbar verksamhet

Bättre besluts- och verksamhetsstöd med geografisk IT och datadrivna kartor.

Skicka guiden till mig