Skip to Content

Ett förändrat sätt att leva ställer nya krav på våra städer


I takt med förändrade levnadsmönster, ökande befolkning och urbanisering måste vi hitta nya sätt att kombinera vardagsliv med arbetsliv och näringsverksamheter. Samtidigt måste vi ta tillvara naturens resurser. Med ett GIS som nav för att hämta in relevant data kan vi bygga upp digitala tvillingar – kopior – av våra samhällen. Då går det att, digitalt och tidigt i projekt, visualisera och analysera hur olika beslut kommer påverka stadsmiljö, natur och omgivning. Samtidigt förs en dialog med medborgare eller andra intressenter enklare. 

Modern teknik möjliggör grönare projekt

Data i allmänhet och geografiska data i synnerhet är en underutnyttjad resurs. Att digitalisera utvalda områden eller hela samhällen utgör en viktig grund för att driva utveckling på ett effektivt sätt. Med digitaliserade projekt är det inga problem att skapa scenarier och se vilken effekt olika beslut får. När den tekniken utnyttjas till fullo blir det möjligt att fatta beslut som stimulerar en grön förändring. 

Digitaliseriad stad

Använd resurser smartare tillsammans

I ett smart samhälle sker samarbeten inom och mellan organisationer där data kan flöda fritt. Datan är inte längre otillgänglig i slutna system och lokala datorer utan lätt att nå över de traditionella gränserna, via till exempel appar. När aktörer delar data mellan varandra nyttjas både resurser och tid effektivare.

Molnbaserad plattform