Integritetspolicy

Integritetspolicy

1. Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Esri Sverige AB (”Esri”) behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till webbplatsen www.esri.se samt våra produkter och tjänster. För vissa av Esris tjänster kan det finnas särskilda villkor för vår behandling av personuppgifter. Du informeras om dessa villkor i samband med att du använder tjänsterna.

Denna integritetspolicy gäller för både privatpersoner och företagskunder som använder webbplatsen www.esri.se samt våra eller våra samarbetspartners produkter och/eller tjänster.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Esri Sverige AB, org. nr 556409-4802, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt 12.

3. Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter

Samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss, vid förfrågningar om produkter eller tjänster, eller för hänvisning vidare till Esris koncernföretag och/eller samarbetspartners godkänner du och samtycker till att Esri behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Esri. I sådant fall kommer Esri inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till. 

Fullgöra avtal

Om du är privatperson och köper produkter och/eller tjänster från Esri, ett koncernbolag eller en samarbetspartner, behandlar vi dina personuppgifter för att det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.

Om du är representant för ett kundföretag som köper produkter och/eller tjänster från Esri, ett koncernbolag eller en samarbetspartner, behandlar vi dina personuppgifter för att det är nödvändigt för att tillhandahålla de produkter och/eller tjänster samt support som företagskunden köpt.

Esris marknadsföringsintresse

Esri kan komma att använda dina personuppgifter för att ge dig information om våra befintliga samt nya produkter och våra tjänster.

4. När samlar vi in uppgifter

Esri samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker och använder vår webbplats, kontaktar oss via vår webbplats, e-post eller telefon, laddar ned något, anmäler dig till en kurs/event eller vårt nyhetsbrev, när du interagerar på våra sociala medier eller köper en produkt eller tjänst. Esri kan även få information från Esris koncernbolag eller samarbetspartners i den mån det är relevant för att administrera erbjudanden och köp av produkter eller tjänster som du är intresserad av.

5. Vilka uppgifter behandlar vi om dig

När du köper en produkt eller tjänst eller i övrigt kontaktar oss kan Esri komma att samla in personuppgifter om dig, såsom namn, dina kontaktuppgifter och din IP-adress.

6. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Esri behandlar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Administrera och förbättra webbplatsen www.esri.se;
  • Förbättra kundupplevelsen;
  • Fullgöra förpliktelser gentemot kunder, som att behandla din informationsbegäran;
  • Marknadsföring;
  • Tillhandahålla support och service;
  • För leverans av produkten/tjänsten samt kommande uppgraderingar;
  • Hänvisa dig vidare till andra koncernbolag och/eller samarbetspartners för att dessa bolag ska kunna erbjuda produkter och tjänster till dig;
  • Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning samt affärsutveckling relaterat till Esris produkter och tjänster, samt webbplatsen www.esri.se; och
  • Uppfylla säkerhetskrav och andra författningsreglerade krav eller myndighetskrav.

I vissa fall kan vi tillhandahålla särskild information om och begära ditt samtycke till att Esri skickar nyhetsbrev och annan direktreklam till dig avseende våra produkter och tjänster, via e-post eller på annat sätt samt att dina uppgifter samkörs, segmenteras och analyseras för att rikta marknadsföring till dig baserat på de beställningar du lagt och den programvara du använder.

7. Hur länge bevarar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy. Esri har en gallringsrutin som innebär att inaktuella personuppgifter raderas eller anonymiseras en gång per år. Esri kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Esris rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

8. Vem lämnar vi uppgifterna till?

Esri kan komma att lämna ut uppgifter till koncernbolag och samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller det företag som du representerar, t.ex. för att leverera beställda varor eller tjänster. Esri kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Esris räkning, exempelvis koncernbolag, samarbetspartners och IT-leverantörer.

Esri kan komma att lämna ut dina uppgifter till Esri Inc. i USA för att hantera supportärenden och anknytande produkter och/eller tjänster till Esris produkter och/eller tjänster. 

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Esris rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Esri vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till sådana tredje parter, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Esri kommer att säkerställa att det föreligger en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.

9. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Esri har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter som överförs till tredje parter och mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Esri använder cookies och liknande tekniker i enlighet med Esris policy för cookies.

11. Dina rättigheter

Esri ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan när som helst begära att få rätta, avidentifiera, komplettera eller radera dina personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även rätt att invända mot behandlingen.

Du har vidare rätt att inge eventuella klagomål till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet.

Du har rätt att genom en skriftligt undertecknad begäran, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Esri om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig och ändamålen med behandlingen.

Om du inte vill att Esri behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Esri. Om du vill ändra vilken kommunikation du ska få eller säga upp abonnemanget kan du hantera det genom abonnemangsinställningar i utskicken. 

12. Kontaktinformation

Esri ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras i en skriftlig undertecknad handling till order@esri.se eller Esri Sverige AB, Regementsvägen 29, 802 67 Gävle, med märkning på kuvert ”Att: Integritetsansvarig”.

13. Ändringar

Vid mindre ändringar av denna integritetspolicy kommer Esri att publicera den justerade integritetspolicyn på www.esri.se med information om när ändringarna träder ikraft. Om Esri genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Esri att informera dig via e-post.

Reviderad 2022-09-28, förtydligande punkt 4 

Frågor eller ärenden som rör integritet?

Skicka e-post till integritet@esri.se

Skriv ett meddelande