Skapa värde med GIS

Utväxling på organisationens GIS uppstår i mötet mellan teknik och verksamhets- och affärsnytta. Möt möjligheter och utmaningar med stöd av fem aspekter av verksamhetsutveckling.

Se geografisk IT som en strategiskt viktig resurs

GIS-teknologin har potentialen att stärka organisationers digitala transformation, såväl som deras verksamhets- och beslutsstöd. ArcGIS-organisationer har därför mycket att vinna på att hantera sin GIS-implementation som den strategiskt viktiga resurs den faktiskt är. På så sätt kan geospatial intelligens positiva inverkan på verksamheten maximeras. Något som i sin tur vässar förmågan att fatta beslut och agera snabbt och rätt.

Så här kommer du igång!

Strategi

En geospatial strategi slår fast hur din organisation ska dra nytta av GIS för att nå sina mål. Strategin utgår från verksamhets- och affärsnytta och klargör vilka GIS-tekniska förmågor just din organisation ska prioritera att implementera. Dokumentet pekar alltså ut en riktning och anger dessutom vad som krävs av verksamheten för att bredda och fördjupa användningen av geografisk intelligens. Genom att matcha affärsmål och verksamhetsutmaningar med de möjligheter ett komplett GIS erbjuder blir det kort sagt möjligt att göra rätt vägval för att få utväxling på investeringen i teknik och resurser. 

Läs mer

Styrning

En struktur för styrning av organisationens nyttjande av de geospatiala förmågor GIS tillhandahåller gör att verksamheten drar åt samma håll. I praktiken handlar det om att fastställa och dokumentera hur beslut fattas och hur förändringsarbetet drivs i organisationen. Ramverket för styrning omfattar parametrar som ledarskap, ansvar och befogenheter för att i slutänden göra det möjligt att hålla den verksamhets- och affärsorienterade riktning som den geospatiala strategin pekar ut.

Läs mer

Data & teknologi

Ett kraftfullt plattforms-GIS vilar tryggt på vedertagen teknologi och etablerad praxis för hantering av data. ArcGIS är ett komplett GIS som, genom att tillgängliggöra kartor, appar och data i ett gemensamt gränssnitt, gör det möjligt för människor och organisationer att fatta bättre beslut och samarbeta mer effektivt. Eftersom ArcGIS i sin uppbyggnad är en flexibel plattform, och dessutom erbjuder tekniska förmågor och funktionalitet som stödjer de flesta typer av arbetsflöden, kan användningen av GIS i din organisation breddas och utvecklas successivt och stegvis. 

Läs mer

Engagemang

Att involvera alla delar av organisationen för att identifiera verksamhetsnytta med och användningsområden för GIS är en verklig framgångsfaktor. Det är dessutom viktigt att avsätta tid och resurser för intern kommunikation kring geospatiala frågor. Skapa GIS-lösningar som snabbt skapar ett tydligt värde i din organisation och berätta om resultatet. 

Läs mer

Kompetensförsörjning

Säkerställ kompetens som linjerar med verksamhetens mål och behov. För att lyckas är det avgörande att bygga förmågor kring både teknologi och förändringsledning. Genom att knyta nyckelpersoner och -funktioner till arbetet med att utveckla nyttjandet av GIS blir det i sin tur möjligt att i samverkan definiera och äska de förmågor och resurser som behövs för att möta verksamhetens behov.

Läs mer

White paper

Vägledning till geospatial strategi

Ett white paper som ger dig strategins beståndsdelar, verktyg som hjälper dig att skapa den och framgångsfaktorerna för vägen framåt.

Ladda ner

Frågor eller funderingar?

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Kontakta våra kursrådgivare

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00